องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมการอบรมสรุปบทเรียน ปิดโครงการแผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมการอบรมสรุปบทเรียน ปิดโครงการแผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการแผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาพ “กิจกรรมการอบรมสรุปบทเรียนปิดโครงการแผนงานร่วมทุน” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายอนันต์ชัย เบ้าทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากลไกการดำเนินงานร่วมทุน สำหรับการดำเนินงานสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ / พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ได้มีการสนับสนุนทุนในพื้นที่ จำนวน 38 โครงการ โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 10 โครงการ ประเด็นการจัดการขยะ จำนวน 9 โครงการ และ ประเด็นการปลูกผักปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์โดยชุมชนและโดยโรงเรียน จำนวน 9 โครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d