พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลในถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คณะผู้บริหารธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยมีในการนี้ พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม บำรุงโรงพยาบาลภูเพียง ทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา 11 ทุน และมอบให้กับองค์กรการกุศล 290 องค์กร โดยได้ปัจจัยรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,461,794.29 สตางค์ (สิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)

@@@@@@@
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร 084-8084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: