พ่อเมืองปากน้ำโพ เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดนครสวรรค์

พ่อเมืองปากน้ำโพ เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดนครสวรรค์ เน้นย้ำ ขยายผลสร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์อย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 พ.ย. 66) นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามแข่งเรือ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลให้จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานขึ้นประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางจินตนา ทองจันทร์ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีจำนวนมาก

“การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ของจังหวัดนครสวรรค์ให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมการจัดงานด้านขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 มีระยะทางการแข่งขัน 500 เมตร โดยประเภทการแข่งขันมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1) เรือยาวใหญ่ ฝีพายไม่เกิน 55 คน จำนวน 6 ลำ 2) เรือยาวกลาง ฝีพายไม่เกิน 40 คน จำนวน 6 ลำ 3) เรือยาวเล็กทั่วไป ฝีพายไม่เกิน 30 คน จำนวน 12 ลำ และ 4) เรือยาวเล็กภายในจังหวัด ฝีพายไม่เกิน 30 คน จำนวน 8 ลำ” นายทวีฯ กล่าว

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ของเราในครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์มุ่งมั่นในการสืบสานประเพณีการแข่งเรือพายของประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อส่งเสริมพลังความรู้รักสามัคคีผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานของคนในชุมชน สร้างโอกาสให้กับลูกหลานเยาวชน ได้ฝึกฝนทักษะแข่งขันภูมิปัญญาการต่อเรือ สร้างสีสัน และพัฒนาการแข่งขัน สร้างแรงดึงดูดให้ประชาชนคนไทย ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวชมที่จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d