นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

วันพฤหัสบดีที่
6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณห้องโถง
อาคารรัฐสภา ๑
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง
เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม “การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการของ
สื่อมวลชน”
โดยมี นางสาวสุภาสินี
ขมะสุนทร รองเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
กล่าวรายงาน
ในการนี้
รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง
ได้กล่าวปาฐกพิเศษ
เรื่อง “บทบาทของ
สื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๖๐”
ว่าสื่อมวลชนมีบทบาท
หน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ไปยังประชาชนให้ได้รับ
ทราบข่าวสาร
ตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
และมีหน้าที่ตรวจสอบ
การทำงานของภาครัฐ
รวมทั้งรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติและ
ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจ
สำคัญของสื่อมวลชน ทั้งนี้
ในรัฐธรรมนูญฉบับปี
๒๕๖๐ นอกจากจะบัญญัติ
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพสื่อในการนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารแล้ว
ยังบัญญัติไม่ให้สื่อ
ถูกแทรกแซงจากภายนอก
โดยเฉพาะจากอำนาจทุน
เพื่อให้สื่อมวลชนมี
ความเป็นอิสระ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่แนวทางที่ดี
ก้าวผ่านความขัดแย้ง
ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ได้กำหนดวาระแห่งชาติ
ไว้ ๒ วาระ ได้แก่
วาระการปฏิรูปประเทศ
และวาระการบริหาร
ประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ สำหรับวาระ
การปฏิรูปนั้น
มีเป้าหมายสำคัญ
๓ ประการ คือ
๑. การปฏิรูปเพื่อนำไปสู่
ความสงบเรียบร้อย
ในประเทศ ให้ประเทศ
พัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. การปฏิรูปเพื่อให้เกิด
ความสงบสุข
ขจัดความเหลื่อมล้ำ
และ ๓. การปฏิรูปเพื่อให้
ประชาชนมีความสุขและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ
ซึ่งสื่อมวลชนมีบทบาท
สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เป้าหมาย
วาระสำคัญ
ของประเทศ
ทั้ง ๓ ประการ ได้
โดยทำหน้าที่เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เสริมสร้างความร่วมมือกัน
เพื่อให้ประเทศไทย
เดินไปข้างหน้าได้
โดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ด้านเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะนำพาประเทศไปสู่
เป้าหมาย มีความสงบสุข
ปรองดอง สร้างความ
เป็นธรรม แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะทำให้
สังคมไทยมีความสุข
และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ตั๊กตระเวนข่าว รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: