ปทุมธานี อบต.บึงกาสามจัดสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ปทุมธานี
อบต.บึงกาสามจัดสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
นายไพศาล ศรีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีเปิดเผยว่าสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ สถานการณ์และผลกระทบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสามได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุตลอดจนมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งโดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยการดึงจุดเด่น อันได้แก่ ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านบ่มเพาะมาตลอดช่วงชีวิตมาสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งของผู้สูงอายุและชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับ ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย เป็นผู้สูงอายุที่มีพลังที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อบต.บึงกาสามจัดขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย การโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจโดยมีแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหนองเสือมาอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งยังมีการสวดมนต์ถือศีลทำจิตใจให้สงบทำให้ชีวิตสดใสสดชื่นขึ้นอีกด้วย
ด้านนายศรวัลย์ วีระจันทร์กรรมการผู้ก่อตั้งสโมสรไลอ้อน วิภาวดี เซนแทนเนี่ยนเปิดเผยว่าทางสโมสรไลอ้อนนั้นมีนโยบายเกี่ยวกับเป็นผู้ให้ให้กับผู้ขาดโอกาสบุคลคลที่มีปัญหาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทางสโมสรก็สนับสนุนช่วยเหลือในเขตจังหวัดปทุมธานีและวันนี้ได้นำรถเข็นนั่งวีลแชร์แบบพับได้จำนวน 4 คันพร้อมด้วยไม้เท้าอย่างดีติดไฟฉายจำนวน 60 อันมามอบผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับบุคคลเหล่านี้ได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: