ลอศ.หนุนรร.อาชีวะเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน หวังแก้ไขปัญหาการจัดการการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน

ลอศ.หนุนรร.อาชีวะเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน หวังแก้ไขปัญหาการจัดการการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน “การปฏิรูปการอาชีวศึกษา” ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 460 คน จากจำนวนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 474 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ตนจะให้การสนับสนุนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจัดตั้งสมาคมหรือคณะทำงานเพื่อให้ทำงานร่วมกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามต้องมาพิจารณากันอีกครั้งว่าจะจัดตั้งกันในรูปแบบใด และใช้พื้นที่ใดจัดตั้งเป็นสำนักงานเพื่อทำงานร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดการเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน ยุคใหม่อย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต อุปนายกสมาคมกลุ่มกรุงเทพมหานคร ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู อุปนายกสมาคม กลุ่มภาคกลาง ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมกลุ่มภาคเหนือ ดร.จิตสถา ศิริณภัค อุปนายกสมาคมกลุ่มภาคใต้ และนายกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินรายการโดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และการเสวนาเรื่อง “ผลผลิตการอาชีวศึกษาเอกชน ภาพสะท้อนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผอ.วิทยาลัยภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ดร.ธนภัทร มั่นคง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สันธยา ดารารัตน์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี นางสาว ดวงแข สุนทรัตน์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จังหวัดสงขลา และนายบุญเสริม เสริมสกุล ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จังหวัดสกลนคร ดำเนินรายการโดย นายมารุต ศิริธร รองเลขาธิการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 6 กันยายน 2561
สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: