เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมสมาชิกโครงการธนาคารความดี

นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมสมาชิกโครงการธนาคารความดี กว่า 30 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการดำเนินการโครงการธนาคารความดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จ ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ และศึกษาการเพาะเลี้ยงกบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: