คุมประพฤติพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ

คุมประพฤติพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ จำนวน 89 คน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน และมีศักยภาพในการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่เป็นอย่างมาก อาสาสมัครคุมประพฤตินับเป็นหุ้นส่วนสำคัญของกรมคุมประพฤติในการให้ประชาชนเข้าถึงงานคุมประพฤติและบริการงานยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่อาสาสมัครคุมประพฤติย่อมเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้กระทำผิดในชุมชนได้ดี ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับคืนเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
การจัดโครงการครั้งนี้ นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ภารกิจกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรม” พร้อมด้วยนางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บรรยายหัวข้อ “บทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติในการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่” และนางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานคุมประพฤติ บรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาที่ใช้ในการดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ”

Leave a Reply

%d bloggers like this: