จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ”การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

วันที่ 11 ก.ย.61 เวลา 08.00 น. ที่ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้กรอบแนวทาง การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งหมด 12 วัด ประกอบด้วย วัดเทียนถวาย วัดชินวรารามวรวิหาร วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดบางคูวัดใน วัดบางหลวง วัดเดื่อ วัดเปรมประชา วัดมะขาม วัดโบสถ์ วัดราษฏร์ศรัทธาทำ และวัดเสด็จ และขับเคลื่อนการดำเนินการของวัดต้นแบบในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา จำนวนมาก
โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ซึ่งเป็นขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม อีกทั้งยังสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการขับเคลื่อนอยู่ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันกัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองและรวมกลุ่มอย่างมีพลัง ผ่านกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ และสำหรับปฏิบัติธรรม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพระสงฆ์ ชุมชน ประชาชน โดยวัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: