ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2561

จังหวัดลำพูน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน และกรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 1 (ร.7 พัน 1) ค่ายกาวิละ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.ย. 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนกำลังพลสมาชิก อส. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง (5 ท่ามาตรฐาน) การฝึกตั้งด่าน ตรวจค้น จับกุม ภายในและนอกอาคาร กีฬาสัมพันธ์ระหว่างทหาร กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการเป็นกำลังหลักของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและอำเภอ ร่วมบูรณาการกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่สังคม โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ และ กองร้อยบังคับการและบริการฯ รวม 9 กองร้อย จำนวนทั้งสิ้น 50 นาย เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ กรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 1 (ร.7 พัน 1) ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขอบคุณแหล่งที่มา ช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: