ร้อยเอ็ด !!!!! อำเภอโพธิ์จัดงานประจำ ” บุญ ข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 และฉลองครบรอบก่อตั้งกิ่งอำเภอมา 50 ปี

ร้อยเอ็ด !!!!!
อำเภอโพธิ์จัดงานประจำ ” บุญ ข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 และฉลองครบรอบก่อตั้งกิ่งอำเภอมา 50 ปี
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ดร. สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน ‘ บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิทัศน์เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 นายเศกสิทธิ์ ไวยนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์บริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแขกผู้มีเกียรติผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและชาวอำเภอโพธิ์ชัยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่าประเพณี ” บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ” ครั้งที่ 29 ได้สืบสานและอนุรักษ์วัฒน ธรรมอันดีงามตามฮีตตามฮีตสิบสอง คอง สิบสี่ ของชาวอีสานซึ่งได้จัดงานเรื่อยมาเป็นประจำทุกๆปีการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่ 29 อำเภอโพธิ์ชัยฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งกิ่งอำเภอโพธิ์ชัยโดยได้แยกออกจากอำเภอโพนทอง มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2517ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของคนไทยในชุมชนท้องถิ่นเรื่อยมาเป็นเวลาอันยาวนานของอำเภอโพธิ์ชัยทั้งเป็นการสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีโดยทุกภาคส่วนได้กำหนดการจัดงานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีการจัดงานครั้งนี้จะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวอำเภอโพธิ์ชัยมากยิ่งขึ้น
ดร.สุทิน คลังแสงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมงานประเพณีของชาวอำเภอโพธิ์ชัยเป็นงานประเพณีที่มีการจัดมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒน ธรรมประเพณีอันดีงามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จัดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีเสียสละเวลามาร่วมประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันสมควรที่จะให้การส่งเสริมและยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังนำไปถ่ายทอดให้คงอยู่คู่บ้านเมืองต่อไป

การจัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการหน่วยงานต่างๆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 แห่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมอำเภอพ่อค้า คหบดีและประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบวงสรวงหลวงปู่ใหญ่และปู่เทพ ่ที่ชาวอำเภอโพธื์ชัยเคารพนับถือ พิธีสู่ขวัญข้าวบุญคูณลาน การทำบุญใส่บาตรด้วยข้าวจี่ ขบวนแห่ข้าวจี่ยักษ์ อันเป็นสัญญาลักษ์ของงานทุกแห่งตำบล การประกวดร้องเพลงสัญลักษณ์ของงาน ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนรำ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตำบล การประกวดร้องเพลงของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น การแสดงของผู้สูงอายุ การแข่งขันฟุตบอล 7 คนการประกวดของดีเมืองโพธิ์ชัย การประกวดนางงามบุญข้างจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย งานพาแลง การแสดง แสง สี เสียง และการออกร้านนิทัศน์การจากทุกภาคส่วน

!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ B21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link