กทม.จัดทำแผนเฝ้าระวังภัยแล้ง – เชิญชวนจิตอาสาร่วมซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก

นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.กล่าวถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กทม.เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้งของ กทม.ประจำปี 2565 ซึ่งใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้หน่วยงาน กทม.ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องทั้งสำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนรองรับและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ด้านปัญหาน้ำเค็มเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูง ด้านถนนทรุดตัว ด้านการสาธารณสุข (โรคระบาด) และด้านเพลิงไหม้อาคารและเพลิงไหม้หญ้า รวมทั้งเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                    นอกจากนั้น ได้ประสานสำนักงานเขตทุกแห่งให้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมซ่อมสร้างและบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่และวางแผนการเพาะปลูกในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตร ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือเหตุสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถขอความช่วยเหลือมาทางโทรศัพท์สายด่วน 199 หรือสายด่วน กทม.1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link