กทม.เตรียมเสนอ บช.น.ออกข้อบังคับจราจรจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.ใน 40 ถนนพื้นที่ชั้นใน

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวถึงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สจส.ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการดำเนินการของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ระดับกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การสร้างความตระหนักและรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 5 แนวทางให้ปลอดภัย ได้แก่ 1) ใช้มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 2) จำกัดความเร็วในพื้นที่เขตชุมชนและชุมชนเมือง 3) จัดการกลุ่มดื่มแล้วขับ 4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงความเสี่ยง และ 5) จัดการแก้ไขปรับปรุงกายภาพถนนโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง

ขณะเดียวกันได้ทำงานร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยทางถนนระดับนานาชาติ (iRAP) พบว่า ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กม./ชม.ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น เป็นความเร็วที่สูงเกินไปและไม่ปลอดภัยต่อผู้เดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และผู้สัญจรบนทางเท้า จึงเสนอให้ กทม.พิจารณากำหนดพื้นที่จำกัดความเร็ว (Speed Limit Zone) ใหม่ในเขตเมือง หรือชุมชน ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ iRAP ขณะนี้ สจส.ได้พิจารณาถนนสำคัญและมีความเสี่ยงสูงเสนอกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ให้พิจารณาออกข้อบังคับจราจร จำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 50 กม./ชม.ในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นใน จำนวน 40 ถนน และเมื่อมีข้อบังคับจราจรแล้ว สจส.จะเร่งติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วทันที รวมทั้งใช้กล้องตรวจจับความเร็วตรวจจับผู้กระทำผิด พร้อมส่งข้อมูลให้ บช.น.เปรียบเทียบปรับสูงสุด เพื่อลดปัญหาการขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link