อำเภอหนองหงส์ “มุ่งมั่นพัฒนาคน แก้จนทุกช่วงวัย” ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

อำเภอหนองหงส์ “มุ่งมั่นพัฒนาคน แก้จนทุกช่วงวัย” ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วันนี้ (13 ก.พ. 67) นายถาวร บุญศรี นายอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า อำเภอหนองหงส์ “มุ่งมั่นพัฒนาคน แก้จนทุกช่วงวัย” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ นายก อบต.เมืองฝ้าย คณะผู้บริหาร อบต.เมืองฝ้าย กำนันตำบลเมืองฝ้าย ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย ปลัดอำเภอ พัฒนากร ผู้นำ อช. เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งจะนำมาสู่การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านเครื่องนุ่งห่ม การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้พัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์โดยอำเภอหนองหงส์ มุ่งเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง 8 ข้อ อีกทั้งยังจัดกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และปลูกผักที่บริโภคได้ตามริมถนนในหมู่บ้าน “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้คนทั้งในหมู่บ้านและคนทั่วไปสามารถเก็บพืชผักไปประกอบอาหารรับประทานได้ และประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน สู่หมู่บ้านเป้าหมายมีการพัฒนาทางสังคมที่ยั่งยืน ตลอดจนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ตามแนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทรัพยากรน้ำและดิน ที่เป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมไปถึงได้มีกิจกรรมสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับดำรงชีวิตได้เพียงพอตลอดทั้งปี
นายถาวร บุญศรี นายอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นผู้นำในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้ประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอหนองหงส์จะดำเนินการขยายผล “หมู่บ้านยั่งยืน” ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกพื้นที่ ด้วยการขับเคลื่อนจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน จัดระเบียบแต่ละหมู่บ้านแต่ละคุ้มให้มั่นคงเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม การสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงแหล่งน้ำสะอาด และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ทำให้ประชาชนทุกพื้นที่มีความสุขในทุกมิติอย่างยั่งยืน
กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link