อำเภอศรีสัชนาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน สร้างฝายชะลอน้ำธรรมชาติ ในลำห้วยแม่สาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน .

อำเภอศรีสัชนาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน สร้างฝายชะลอน้ำธรรมชาติ ในลำห้วยแม่สาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน
.
วันนี้ (13 ก.พ. 67) นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ของอำเภอศรีสัชนาลัยว่า นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ทุกอำเภอร่วมกันทำให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านยั่งยืน โดยอาศัยทีมอำเภอ/ตำบล ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทีมบูรณาการจาก 7 ภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วยภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ด้วยหลักการ 4 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์
.
นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวว่า หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) คือ หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร และมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับน้ำและดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรต้นน้ำของอาหารที่เรากิน ความมั่นคงทางด้านเครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค และคนในชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ แต่ละครัวเรือนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการเป็นหมู่บ้านยั่งยืนจะต้องมีระบบการดูแลจัดการหมู่บ้านในลักษณะคุ้ม ป๊อก หย่อมบ้าน ที่คนในชุมชนดูแลกันเเละกัน มีความรักใคร่สามัคคี มีน้ำใจต่อกัน ควบคู่กับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะ ทั้งการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการทำธนาคารขยะที่เป็นเเหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชน สิ่งสำคัญของการเกิดหมู่บ้านยั่งยืน คือ การมีแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับใช้ตลอดทั้งปี
.
นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอศรีสัชนาลัยมักประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำดื่ม น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมถึงน้ำที่ใช้ในการเกษตร อำเภอศรีสัชนาลัยจึงได้บูรณาการร่วมกับ นายภูวดล หลักฐาน กำนันตำบลแม่สำ นายติ๊บแก้ว ค้างคีรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านแม่สาน ตำบลแม่สำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีสัชนาลัยที่ 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาต้นน้ำแม่สาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย คณะอาจารย์จากสถาบันพลศึกษาสุโขทัย และประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำธรรมชาติ ในลำห้วยแม่สาน เพื่อชะลอการไหลให้มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น ทำให้น้ำใส มีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์และทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
.
“การทำฝายชะลอน้ำ จะเป็นส่วนช่วยสร้างความชุ่มชื้นในดินได้มากขึ้น สร้างความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำหน้าที่คืนความชุ่มชื้นเข้าสู่ระบบน้ำธรรมชาติ ช่วยให้ปริมาณน้ำธรรมชาติมากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพให้แก่พื้นที่และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้การจัดทำฝายชะลอน้ำยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือให้กับประชาชนในพื้นที่ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน การตัดสินใจร่วมดำเนินการ ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาหมู่บ้าน ทำให้เกิดเป็นความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันของคนในชุมชนอีกด้วย” นายเอกสิฏฐ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ
.
นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวในช่วงท้ายว่า อำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่น แน่วแน่ และพร้อมยกระดับการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยในการปลูกฝังให้คนในชุมชนอนุรักษ์ และมีการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างถูกวิธี ตามเจตนารมณ์ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทความสำคัญของดินและน้ำ ตามการขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day) ของกระทรวงมหาดไทย ด้วยแนวคิด ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติให้สำเร็จ
.
.
กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link