ปทุมธานี รอง ผวจ.เปิดโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town

ปทุมธานี รอง ผวจ.เปิดโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน และนายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชนให้การตอนรับ
จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าส่งออกที่สำคัญ มีตลาดกลางขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อกระจายสินค้าการเกษตรของประเทศ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด จำนวน 4000 แห่ง มูลค่าการลงทุน 75,000 ล้านบาท การจ้างงาน 300,000 คน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นลำดับ 6 ของประเทศ จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เช่นการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อมีอุตสาหกรรมหนาแน่นจึงเกิดปัญหาสุขภาพอนามัย จากมลพิษ ทางน้ำ อากาศ จนเกิน ความสามารถในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทในการกำกับและดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมของประเทศ ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ Eco Industrial Town ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดทำผังเมืองที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 2.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3.การยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่ 4.การสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่ 5.การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และบุคลากร โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการนำร่อง 15 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดปทุมธานี
สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และอำเภอลาดหลุมแก้ว 5 ตำบล ได้แก่ คูบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ระแหง และหน้าไม้ ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลา 10 ปี และระยะเวลา 15 ปี เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมสะอาด มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มลพิษต่ำ มีพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขให้สมกับวิสัยทัศน์จังหวัดปทุมธานี ที่มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นเมืองที่น่าอยู่คู่อุตสาหกรรม โดยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: