ชาวลาดบัวหลวงเฮศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนโรงงานหลอมโลหะ

ชาวลาดบัวหลวงเฮศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนโรงงานหลอมโลหะ

ตามที่ชาวบ้านกว่า 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือ ตำบลลาดบัวหลวง และตำบลสามเมือง จ.อยุธยาได้ยื่นฟ้องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพวกรวม 5 คนเมื่อปี 2557 เนื่องจากใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ บริษัทซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนของนักธุรกิจชาวจีน มาตั้งโรงงานรีไซเคิลและหลอมขยะอยู่เลขที่ 108 หมู่ 2 ต.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เมื่อปี 2553 เป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษน้ำเสีย กลิ่นเหม็นแพร่กระจายกระทบต่อชาวบ้านและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการปล่อยมลพิษกลิ่นเหม็นในเวลากลางคืน จนชาวบ้านเดือดร้อนกันไปตามๆกัน แม้ชาวบ้านได้รวมตัวกันไปประท้วงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรงงานดังกล่าวมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใด ๆ ให้ได้ ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 94 คนจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลสั่งระงับปัญหาและเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานดังกล่าว
ปรากฎว่าในวันนี้ (14 ก.ย.) ศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำพิพากษา โดยมีชาวบ้านลาดบัวหลวงกว่า 100 คนเดินทางมาฟังคำพิพากษา โดยศาลได้พิพากษาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาติการขยายโรงงานเพื่อหล่อหลอมโลหะและกระบวนการแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็คทรอนิกส์ และสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 37 วรรคสองและมาตรา 39 แห่ง พรบ.โรงงาน 2535 โดยการไปประทับตราผูกมัดเครื่องจักรไม่ให้มีการประกอบการในส่วนการหล่อหลอมโลหะต่อไปทั้งนี้ภายใน 30 วันนับแต่คดีถึงที่สุด
เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จแล้วชาวบ้านต่างดีใจกันถ้วนหน้าเพราะต่างทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหม็นของโรงงานมากว่า 5 ปีแล้ว ดังนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตการหล่อหลอมโลหะในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการดูแลรักษาและคุ้มครแงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชาวบ้านต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: