โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ครั้งที่ 2/2561

โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช.ภาค 1 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 11 (กรุงเทพมหานคร) จัดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการข่ายสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานและการประสานงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักข่าวกรองและสำนักงาน กสทช. บรรยายให้ความรู้

โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม และได้รับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 145 คน

#โครงการอบรมกสทช.ภาค1 #สังเคราะห์ความถี่ #ข่ายสื่อสาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: