ศุลกากรชี้แจงกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าเขตหวงห้ามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อพบศิลปินเกาหลี

ศุลกากรชี้แจงกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เข้าเขตหวงห้ามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อพบศิลปินเกาหลี
จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ว่ามีแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีได้ขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรช่วยพาเข้าไปในเขตหวงห้ามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยแอบอ้าง
ตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อไปพบศิลปินเกาหลี ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองและจุดรับกระเป๋า สายพาน
หมายเลข 17 นั้น
กรมศุลกากร ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกับสำนักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) และได้ประสานขอข้อมูลจากผู้บริหารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์(LINE) ปรากฏหลักฐานเป็นวิดีโอและภาพถ่าย พบว่า ในช่วงเวลา
ดังกล่าว มีผู้ใช้บัตรรักษาความปลอดภัย (บัตรเบอร์ ๖) ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) เข้าไปในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาตการเข้า-ออก ภายในบริเวณท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิขณะนี้กรมศุลกากรได้สั่งการให้สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีพนักงานศุลกากรรายใดรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการแอบอ้าง
นำบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาตการเข้า-ออก ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หรือไม่อย่างไร และรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

Leave a Reply

%d bloggers like this: