จังหวัดปราจีนบุรีประเมินผังเมืองรวมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชน

จังหวัดปราจีนบุรีประเมินผังเมืองรวมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชน
วันนี้ (19 ก.ย. 2561) เวลา 09.30 น. นายทิวา วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประเมินผลผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม การใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองปราจีนบุรี ตามที่ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ในเขตท้องที่ ตำบลหน้าเมือง ตำบลบ้านพระ ตำบลดงพระราม ตำบลรอบเมือง ตำบลบางบริบูรณ์ และตำบลท่างาม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงผังเมืองรวม จะมีผลบังคับใช้ตลอด ไม่มีการสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ ตามมาตรา 26 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อม การใช้บังคับผังเมืองรวม ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการผังเมือง พิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้น แล้วเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมือง เห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญทำให้ผังเมืองรวม นั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนา หรือดำรงรักษาเมืองต่อไป หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุง โดยการวางและจัดทำผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้เหมาะสม ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วม 120 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 จึงจัดให้มีการประชุมขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี พ.ศ 2555 ซึ่งตลอดระยะเวลาการบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ในเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บัญชีโรงงานท้ายกฎกระทรวง มีประเด็นใดบ้างที่สมควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนของความต้องการของประชาชน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ในเขตผังเมืองรวม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา ปรับปรุงผังเมืองรวม ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารสำนักประชาสัมพันธ์ปราจีนบุรี

เรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรี / ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Leave a Reply

%d bloggers like this: