ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นําร่องจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ตั้งเป้าพิจารณาคดีให้เสร็จใน 1 ปีสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและลักษณะการค้าในปัจจุบัน
นายสุริยัณห์โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และ
เศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีด้านการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็ว

โดยมีเป้าหมายสําคัญคือการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสํานวนคดีไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้
การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี้จะทําให้คดีพาณิชย์ที่อยู่ในเขตอํานาจศาล
ได้รับการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจ อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
สําหรับประเภทคดีที่จัดอยู่ในแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้แก่
1. คดีเช่าซื้อ
2. คดีบัญชีเดินสะพัด
3. คดีประกันภัย โดยคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นบริษัทประกันภัย
4. คดีหุ้นส่วนและบริษัท อาทิซื้อขายหุ้น ขอเพิกถอนมติที่ประชุม ขอเลิกบริษัท ขอตั้ง
ผู้ชําระบุญชีขอให้นายทะเบียนจดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียนฯ
5. คดีสาขาที่เกี่ยวพันกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
6. คดีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันตามที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้กําหนด
ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้อย่างเป็นทางการในวันนี้

(20 กันยายน 2561) โดยมีนายโอภาส อนันตสมบูรณ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้และนายสราวุธ
เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ การพัฒนางานในยุค Digital ของศาลยุติธรรมและศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

โฆษกศาลยุติธรรม ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการให้บริการยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแบบ e-form
และ e-filing ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา พบว่ามีสถิติ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 75 เรื่อง และขณะนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้เพิ่มช่องทางเลือกให้สามารถขอไต่สวนผ่าน
video call ได้ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีเพราะผู้ร้องสามารถยื่นคําร้องผ่านเว็บไซต์
ของศาล ชําระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เบิกความต่อศาลผ่าน VDO Call ทาง
โทรศัพท์มือถือของตนเอง และรอรับเอกสารคําสั่งทางไปรษณีย์ที่จะส่งถึงบ้าน นับเป็นบริการดีๆ ของศาลยุติธรรมที่มอบให้ประชาชนในยุค 4.0

Leave a Reply

%d bloggers like this: