ปทุมธานี ทต.ลำลูกกาผุดกีฬาใหม่เทวดาลากรถกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

ปทุมธานี ทต.ลำลูกกาผุดกีฬาใหม่เทวดาลากรถกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปี 2561 ปักษาเกมส์ ครั้งที่ 4 พร้อมขบวนพาเรดสู้ภัยยาเสพติดในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเพื่อการออกกำลังกายหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งสามัคคีในชุมชนทั้ง 24 ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลลำลูกกา ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยมีการเดินพาเรดที่แสดงออกถึงพื้นที่ตำบลลำลูกกานั้นมีหลายศาสนา ทั้งศาสนาคริสต์ อิสลาม และพุทธ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันอย่างสม่ำเสมอ ซึงทุกชุมชนจะจัดขบวนพาเรดที่แสดงถึงสู้ภัยยาเสพติดแต่ละชุมชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดที่จะต่อสู่กับการแพร่ระบาดยาเสพติดแก่เยาวชนและในชุมชน ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความสนใจในการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ พร้อมรณรงค์ลดโลกร้อนชุดรีไซเคิลจากถุงพลาสติก และกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เปิดสนามแข่งขันด้วยกีฬาฟุตบอลทีมข้าราชการเทศบาลตำบลลำลูกกาแข่งกับทีมกรรมการชุมชนทั้ง 24 ชุมชน ในปีนี้มีไฮไลที่กีฬาเทวรถหรือเทวดาลากเรื่อน ที่ทางเทศบาลตำบลลำลูกกาคิดขึ้นมาให้ชาบ้านในชุมชนได้วางแผนการแข่งขันและมีความสามัคคี โดยมีคน 2 คนอยู่บนรถจากนั้นมีคน 1 คนลาก ส่วนอีก 3 คนคอยยกท่อทรงกลมเพื่อให้รถนั้นเคลื่อนที่ไปยังเส้นชัย
ด้านนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ตำบลลำลูกกา โดยได้ในกีฬาเป็นการดำเนินตามกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการลดปัญหายาเสพติด ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: