รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบหมวกนิรภัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับประชาชนชาวเกาะสมุย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบหมวกนิรภัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับประชาชนชาวเกาะสมุย
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอเกาะสมุย ให้การต้อนรับ
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า อำเภอเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จัดอยู่ในอันดับ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่มีการเกิดอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3,366 ราย และเสียชีวิต จำนวน 51 ราย ซึ่งผู้ที่เสียชีวิต ร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ มาจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

ดังนั้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานแบบประชารัฐในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยรณรงค์ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ต้องการสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในอำเภอเกาะสมุย สร้างจิตสำนึกและ คำนึงถึงความปลอดภัยของการขับขี่รถจักรยานยนต์ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย และโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัย พร้อมทั้งให้ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ด้านว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะสมุย ระหว่าง นายอำเภอเกาะสมุย กับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน โดยมีการกำหนดมาตรการองค์กร เพื่อควบคุมให้บุคลากรในองค์กรนั้น ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายผู้กระทำความผิด จะถูกปรับในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย และหากพบการกระทำความผิดเป็นบุคคล หรือบุคคลในหน่วยงาน หรือองค์กรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก็จะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการตามมาตรการขององค์กร นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้หน่วยงานของรัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแจกจ่ายหมวกนิรภัยให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่ทำบันทึกตกลง MOU รวมทั้ง ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเช่น ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พนักงานสถานประกอบการ และประชาชนชาวอำเภอเกาะสมุย กว่า 2,400 ใบ การรณรงค์ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัย กว่า 100 คัน

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# ฝ่ายข่าว สวท.สมุย

Leave a Reply

%d bloggers like this: