มรภ.สงขลา ส่ง นศ. สอนนาฏศิลป์เด็กประถม นำองค์ความรู้ทดลองใช้จริง-เปิดทางเลือกด้านอาชีพ

มรภ.สงขลา ส่ง นศ. สอนนาฏศิลป์เด็กประถม
นำองค์ความรู้ทดลองใช้จริง-เปิดทางเลือกด้านอาชีพ

นาฏยรังสรรค์ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการสอนนาฏศิลป์สำหรับเด็กประถม นำองค์ความรู้ในห้องเรียนทดลองใช้จริง พร้อมสร้างเครือข่ายสังคม เปิดทางเลือกด้านอาชีพในอนาคต
อาจารย์อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยโครงการฝึกปฏิบัติการสอนนาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมศึกษา ว่า เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องปีที่ 2 โดยในปีแรกได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ร.หวังดี และ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทดลองฝึกปฏิบัติการสอน ซึ่งหลังจากโครงการเสร็จสิ้นได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารโรงเรียน และสนับสนุนให้จัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการศึกษาปี 2561 ตนจึงนำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนนาฏศิลป์ยัง ร.ร.โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ร.ร.เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อ.หาดใหญ่ ร.ร.เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) และ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อ.เมืองสงขลา เนื่องจากการเรียนรู้เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ควรฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จึงจะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ นักศึกษานำองค์ความรู้ในห้องเรียนมาทดลองใช้จริง ซึ่งเป็นการเปิดทางเลือกด้านอาชีพในอนาคต
อาจารย์อักษราวดี ยังกล่าวว่า โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนาฏยรังสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาทางด้านการแสดงต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสร้างสรรค์การแสดง นอกจากนั้น ยังเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย และ นาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการสอนนาฏศิลป์ให้แก่เด็กวัยต่างๆ ในโรงเรียน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง ตลอดจนฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมศึกษา เช่น รำวงมาตรฐาน เพลงปลุกใจ ระบำเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นต้น สามารถนำไปใช้สอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษาต่อไปได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดเครือข่ายสังคมนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา โดยมีการฝึกปฏิบัติการสอนนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: