โรงพยาบาลตากสินเดินรณรงค์ชวนหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงละแวกโรงพยาบาลตากสิน ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม

พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ว่าที่รท.นพ.กิตติ วงษ์กิติโสภณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล เดินรณรงค์ชวนหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงละแวกโรงพยาบาลตากสิน ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเตรียมความพร้อม ประกาศทุกโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เลิกใช้ถุงพลาสติกในการใส่ยาให้ผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

CR.คำรพ 103 สนามข่าว 365

Leave a Reply

%d bloggers like this: