นครนายก – รณรงค์การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

นครนายก – รณรงค์การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธุ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครนายก
เมื่อเวลา 15.30 น. (26 ก.ย.61) บริเวณลานจอด งานพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง นางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมี นางศิรินันท์ มณีโชติหัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสารณภัย จังหวัดนครนายก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และครู นักศึกษา กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นางศิรินันท์ มณีโชติ กล่าวว่าจังหวัดนครนายกโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการ ขับเคลื่อนการดำเนินการ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งหวัง ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ อุบัติเหตุ ทางถนน นับวันจะทวีความรุนแรง และสร้างความสูญเสีย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในพื้นที่ เป็นจำนวนมากทั้งในช่วงเวลาปกติ ช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงในช่วงที่มีวันหยุดราชการ ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจังหวัดนครนายกโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทางถนนได้มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องอุบัติเหตุทางถนน โดยได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน เป็นวาระสำคัญของจังหวัดนครนายกซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือร่วมใจ การในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ภายในกิจกรรม มีการมอบหมวกนิรภัย จำนวน 350 ใบ วัสดุอุปกรณ์ ระวังภัย เช่นกรวยยาง กระบองไฟ ไฟฉาย ป้ายแจ้งเตือนการหยุดตรวจ แผงเหล็กกั้นจราจร ป้ายสามเหลี่ยมพร้อมแบตเตอรี่ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงาน ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนนระดับอำเภอ อีกด้วย …

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: