กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ จัดพีเปิดงาน “งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญ ศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)”

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ จัดพีเปิดงาน “งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญ ศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)” กิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรอินทรีย์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 คัดของดีของเด่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตรและอื่นๆ จาก 4 จังหวัด ส่งตรงถึงผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดงาน “งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)” พร้อมด้วย นายอาพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นางเบญจ มาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี, ร.ศ.ชวลิต ธีนวงส์พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นางเปลี่ยน จำปาหอมเจ้า หน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม อาวุโส ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7, นางสาววิกานดา วิวรรณธนานุตร์ นักวิชาการที่ปรึกษา สถาบันอาหาร และผู้แทนจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้ ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต โดยมีสื่อมวลชน สนใจร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

“งานรวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)” ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2561 รวม 5 วัน ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว เกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูปและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับผู้ประกอบการให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้จำหน่ายสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ นำสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว เกษตรอินทรีย์และเกษตรแปรรูป มาจำหน่าย จานวนกว่า 100 ร้านค้า และมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 200 รายการ ประกอบด้วยสินค้า เช่น นวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตรและอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ/การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว และแปรรูปเกษตร/ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมข้าวแปรรูปเกษตร/และการสาธิตการ ทำอาหารจากผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมข้าว แปรรูปเกษตร/การแสดงจากศิลปินต่างๆมากมาย

การจัดงาน ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวเกษตรอินทรีย์และ เกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการส่งออกแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรมได้ตาม ความต้องการ ส่วนผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ก็ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า ได้เพิ่มช่องทางในการ ขาย ได้สำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการนานวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาดและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้ มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด รองรับการค้าเสรีนั่นเอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: