สงขลาปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสงขลา (ต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ) ที่ สมาคมประมงจังหวัดสงขลา มีนายจ้าง 137 คน

สงขลาปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสงขลา (ต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ) ที่ สมาคมประมงจังหวัดสงขลา มีนายจ้าง 137 คน นำแรงงานประมงทะเล 549 คนจาก 3
สัญชาติ มาต่ออนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสงขลา (ต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ) ที่ สมาคมประมงจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561) เพื่อขยายเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล

ซึ่งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสงขลา ให้บริการในวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เนื่องจากในจังหวัดสงขลามีกลุ่มเป้าหมายที่จะมาต่อใบอนุญาตการทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล จำนวน 264 คน และมีแรงงานประมงทะเลจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่นมาต่อใบอนุญาตการทำงานได้ที่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกัน เนื่องจากนำเรือประมงนำสินค้าสัตว์น้ำมาขึ้นที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสงขลาก็ถือโอกาสมาดำเนินการจนแล้วเสร็จและออกเรือทำการประมงต่อโดยไม่ต้องเดินทางกลับไปทำที่จังหวัดปัตตานีอีก

นางเยาวภา พิบูลย์ผล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้ปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสงขลา (ต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่

ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ) ที่ สมาคมประมงจังหวัดสงขลาแล้ว มีนายจ้าง จำนวน 137 คน นำแรงงานประมงทะเล 549 คนจาก 3 สัญชาติ กัมพูชา เมียนมาและลาว มาต่ออนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจังหวัดสงขลามีกลุ่มเป้าหมายที่จะมาต่อใบอนุญาตการทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล จำนวน 264 คน ส่วนที่เกินมา 285 คน เป็นแรงงานประมงทะเลจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: