ปทุมธานี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (28 ก.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่ มัสยิดอัลอะลา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการปทุมธานีโมเดล ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองหนึ่งเดิม รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีได้ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจังหวัด อาทิเช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี โครงการชลประทานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง
เทศบาลเมืองคลองหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ

การพัฒนาที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล ประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมาย ผู้เดือดร้อนจากพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 2 เทศบาล เมืองท่าโขลง และเมืองคลองหลวง จำนวน1433 ครัวเรือน จาก 16 ชุมชน โดยการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล จัดตั้งขึ้นตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดลตามแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของโครงการบ้านมั่นคง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน เพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าถึงและมีประสิทธิภาพ

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: