“รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว”ครั้งที่ 3 แล้วพบกันที่กรุงเทพมหานคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

“รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว”ครั้งที่ 3 แล้วพบกันที่กรุงเทพมหานคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

วันที่ 29กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา
นาย ประวิทย์ อัศวินชัย ประธานมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา.
เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายชยพล ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
นายนพดล สันติภากรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
นพ. สุนทร ชินประสาทศักดิ์ จากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ดร.นพ. ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
และคณะผู้จัดการประชุม ว่าด้วย พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
กำหนดให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีบทบาทในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินร่วมกันทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อเหตุการณ์ในขณะที่สถานการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินและสาธารณภัยของประเทศ มีความ
หลากหลายและซับซ้อนมาก มีระดับความรุนแรงเกินที่หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวจะดำเนินการได้
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในด้านการกู้ชีพและกู้ภัยจากหลากหลายหน่วยงาน จึงจะทำให้มีการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อการเสียชีวิตและพิการของประชาชน ดังนั้น เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภาคเอกชน มูลนิธิ และสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยในยามที่ประชาชนทุกข์ยากเพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินรวมถึงการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงได้ทำความร่วมมือในการดำเนินงานการกู้ชีพและกู้ภัย กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จำกัด ซึ่งมูลนิธิ สมาคม ที่ดำเนินงานกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ ได้เห็นความสำคัญ โดยได้
กำหนดการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร ระดับชาติ ครั้งที่ 3″รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอำสำไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์ฉุกเฉินและงาน
กู้ภัยขององค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของภาคี เครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรในการพัฒนาการกู้ชีพกู้ภัยของประเทศไทย ให้เป็นที่
ยอมรับของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ
สำหรับการประชุมวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหา
กำไรทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน จากมูลนิธิสมาคมที่ดำเนินงานด้านกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ
จำนวน 254 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๓,๐๐๐ คน กิจกกรรมการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพกู้ภัยของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด การบรรยายการให้ความรู้ด้านกู้ชีพกู้ภัย การเสวนาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การจัดแสดงสาธิตการกู้ชีพกู้ภัย และการจัดนิทรรศการภายนอกห้องประชุม ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด และมูลนิธิ สมาคมที่ดำเนินงานด้านกู้ชีพกู้ภัย
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ต่างๆ
ในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมา ประธานพิธีเปิดงานและมอบรางวัลเกียติร์ติคุณวีรบุรุษผู้กล้าให้กับพ่อ จ่าแซม อีกด้วย

โดยในการจัดงานครั้งต่อไป ครั้งที่4 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

คำรพ 61 ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: