สระบุรี-เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี “บ้านม่วง ล่องแพป่าสัก สักการะเจดีย์ ชมวิถีลาวเวียง” ไทยนิยมยั่งยืน”

สระบุรี-เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี “บ้านม่วง ล่องแพป่าสัก สักการะเจดีย์ ชมวิถีลาวเวียง” ไทยนิยมยั่งยืน”
วันที่29กันยายน2561 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการพร้อม นางทับทิม วัดสง่า พัฒนาการอำเภอเสาไห้ การดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อำเภอเสาไห้ เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์/ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน บ้านม่วงหมู่ที่ 6 ตำบลม่วงงาม ที่เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่เป้าหมายของอำเภอเสาไห้ ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นตลาดน้ำลาวเวียง แหล่งรวมอาหารและสินค้าของชุมชน มีโบราณสถานที่เก่าแก่ รวมถึงการมีวัฒนธรรมลาวเวียงที่สืบทอดกันมายาวนาน อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOPเชื่อมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในระดับชุมชนเป็นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ นำสินค้ามาจำหน่ายนอกชุมชนทำให้้เกิดรายได้เฉพาะรายและกลุ่มและเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนอีกด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Leave a Reply

%d bloggers like this: