ปค. นำทีมข้าราชการและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับระชาชน ลงแรงร่วมใจในกิจกรรมกรมการปกครองจิตสาธารณะ (DOPA Spirit)

ปค. นำทีมข้าราชการและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับระชาชน ลงแรงร่วมใจในกิจกรรมกรมการปกครองจิตสาธารณะ (DOPA Spirit)

กรมการปกครอง โดยกองการเจ้าหน้าที่ นำคณะข้าราชการและบุคลากรลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “โครงการกรมการปกครองจิตสาธารณะ (DOPA Spirit)” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำโดย นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ บ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

กล่าวได้ว่ากิจกรรม DOPA Spirit มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ (Volunteer Spirit) ให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม สร้างแนวร่วมให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็น “เครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมของกรมการปกครอง” อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: