รองนายกรัฐมนตรี เตรียมผลักดันตั้งศูนย์บริการตามต่างจังหวัดบริการคนพิการทุกรูปแบบ พร้อมระบุ เรื่องทุจริตเงินคนพิการ กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

รองนายกรัฐมนตรี เตรียมผลักดันตั้งศูนย์บริการตามต่างจังหวัดบริการคนพิการทุกรูปแบบ พร้อมระบุ เรื่องทุจริตเงินคนพิการ กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 พิจารณาผลักดันจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตามต่างจังหวัด เพื่ออยากให้มีศูนย์เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด ให้คนพิการในแต่ละภูมิภาคได้รับการดูแลช่วยเหลือ รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานให้คนพิการ ซึ่งจะมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 นี้ จะต้องเร่งรัดจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามงบประมาณที่ได้เบิกจ่าย

ที่ประชุมยังเตรียมผลักดันตั้งศูนย์นวัตกรรมวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์การช่วยเหลือคนพิการ ควรจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทำได้สำเร็จประเทศไทยจะเป็นผู้นำในภูมิภาค

ส่วนปัญหาการทุจริตเงินคนพิการ ในเรื่องนี้กระทรวงแรงงาน ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดูแลคนพิการอยู่แล้ว จะมีการกำชับให้ไปดูเรื่องของการเพิ่มมาตรการทางกฏหมายที่ทำให้การทุจริตทำได้ยากขึ้น

Leave a Reply

%d bloggers like this: