ราชบุรี  – กองพลพัฒนาที่ 1 ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่

ราชบุรี – กองพลพัฒนาที่ 1 ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่

วันที่ 1 ต.ค.61) ที่บริเวณลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี กองพลพัฒนาที่ 1ได้ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ทั้งนี้สืบเนื่องจากตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2561 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

“กองทัพบก ลำดับที่ 412 พลตรี เจษฎาเปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง และลำดับที่ 463 พันเอก ไพรัชโอฬารไพบูลย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคมพุทธศักราช 2561 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายนพุทธศักราช 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”

เพื่อให้การปฏิบัติในการรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม กองพลพัฒนาที่ 1 จึงประกอบพิธีลงนาม ในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ทั้งนี้ พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ได้กล่าวส่งมอบหน้าที่และกระทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชาให้แก่ พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เป็นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: