ปทุมธานีปชช.ร่วมมุทิตาจิตร่วมทำบุญวันเกิดพระราชวรเมธาจารย์

ปทุมธานีปชช.ร่วมมุทิตาจิตร่วมทำบุญวันเกิดพระราชวรเมธาจารย์
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประชาชนร่วมมุทิตาจิตสักการะวันคล้ายวันเกิด พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 55 ปี โดยมีศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมากมาย
พระราชวรเมธาจารย์ หรือ พระอาจารย์วิชาญ ถิรสิโล ปัจจุบันครบอายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เกิดเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2507 ที่ ต.โพธิ์แตงใต้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อ วันที่ 24 ก.พ. 2545 ได้มีคำสั่งจากเจ้าคณะภาคให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และได้ชักชวนคณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันบูรณะพัฒนาปฏิสังขรณ์วัดมีความเจริญเรื่อยมา จนวัดโบสถ์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปปั้นหลวงพ่อโตพรหมรังษี องค์ที่สุดในประเทศไทย และหลวงพ่อพุทธโสธร องค์ทีสุดตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่แม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้น ท่านจึงริเริ่มสร้างประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา การสาธารณสุข และสังคม
ปี พ.ศ.2549 ดำริสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒา จารย์ (โต พรหมรังสี) ปางเทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 28 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2549 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2550 ใช้งบประมาณสิบล้านบาท เป็นการส่งเสริมให้วัดโบสถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2551 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) พ.ศ.2552 เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวรเมธาจารย์ ผลงานด้านการศึกษา ท่านทำหน้าที่สอนพระนวกภูมิที่อุปสมบท ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พระสงฆ์ในวัดเป็นวิทยากรเผยแผ่ความรู้ด้านพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและด้านจริยธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตามโครงการฝึกพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม ส่วนงานด้านพัฒนา ท่านเป็นพระเถระที่มีความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนา เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ คติธรรม ข้อคิดเตือนใจที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นให้เข้าใจการปฏิบัติธรรม เข้าถึงศีล สมาธิและปัญญา ให้เป็นคนดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
แม้ตำแหน่งงานทางปกครองสงฆ์จะทำให้ศาสนกิจของท่านเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่พระราชวรเมธาจารย์ ยังให้การสงเคราะห์ลูกหลานในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส จึงได้ก่อตั้งศูนย์ให้การสงเคราะห์ดูแลลูกหลานชาวชุมชนที่อาศัยอยู่รอบวัด ให้ได้รับการดูแลและให้ความรู้ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมอบทุนการศึกษาทุกปี.

Leave a Reply

%d bloggers like this: