ปทุมธานี กกต.รับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและปชช.เลือกเขตเลือกตั้ง6เขต3รูปแบบ

ปทุมธานี กกต.รับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและปชช.เลือกเขตเลือกตั้ง6เขต3รูปแบบ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ต.ค. 2561 ที่สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นาวสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ชวนประชาชนและพรรคการเมือง แสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบ ทั้งนี้ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการเลือกตั้งสามารถจัดทำเป็นหนังสือยื่นถึง ผอ.การเลือกตั้งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มายัง สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งวันที่ 4-13 ต.ค. 2561 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่น

การออกระเบียบว่าด้วยแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.และการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดว่า เมื่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเวลา 90 วัน ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยจะแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และอีก 30 วันที่เหลือ เปิดให้พรรคการเมืองตั้งกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการ เรื่องจำนวนราษฎรและจำนวน ส.ส.ที่เปลี่ยนแปลงไป ยึดประชาชนเป็นหลัก ไม่ได้คำนึงว่าจะต้องให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นธรรม จึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้น
ด้านนาวสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญที่มีผลในตอนนี้ จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งประเทศแล้ว สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จึงมีหน้าที่กำหนดรูปแบบของ เขตเลือกตั้ง สส. ตามจำนวน สส.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไว้ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีมี สส.จำนวน 6 คน เท่าเดิม ส่วนการแบ่งเขตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนของประชากรที่มีบางพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น จึงได้ออกรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด ซึ่งสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีได้ให้ประชาชนและพรรคการเมืองได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในแต่ละรูปแบบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาต่อ
ส่วนนายคมกริช ทิพย์สมบูรณ์ หัวหน้างานจักการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การแบ่งเขตการเลือกตั้ง สส. ของจังหวัดปทุมธานีทั้ง 6 เขต เนื่องจากรูปแบบเดิมที่ใช้ในการเลือกปีพ.ศ 2554 และปี พ.ศ.2557 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร โดยด้านซ้ายและด้านขวาของจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่กว้างแต่คนน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จะมากระจุกตัวอาศัยอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน วิภาวดี จะมีจำนวนประชากรหนาแน่นมาก โดยเฉพาะอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอเมืองในฝั่งที่ใกล้กับรังสิต รูปแบบการแบ่งเขตจึงไม่เหมือนเดิมทั้งหมด แต่จะมีเค้าโครงเดิมบ้าง แล้วแต่ภาคประชาชนและพรรคการเมืองต่าง ๆ จะแสดงความคิดเห็นกันออกมาอย่างไรเพื่อความเหมาะสม.

หมายเหตุ นาวสาวสุรณี ผลทวี ผอ.กกต.ปทุมธานี 0814997078

Leave a Reply

%d bloggers like this: