อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6,11
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรมรักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6และ 11 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนะแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นางชนกพรรณ จินดามัง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 และนางสุมาลี มาดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ห้องทำงานส่วนต่างๆของสำนักงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ,6 และ11 ถนนพรานนก กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: