อาชีวะร่วม กปร. อบรมสืบสานพระราชดำริ โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดําริ รุ่นที่ 5..

อาชีวะร่วม กปร. อบรมสืบสานพระราชดำริ โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดําริ รุ่นที่ 5..

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) นำคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ ทั่วประเทศ รวม 71 คน เข้าร่วมการอบรบโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดําริ รุ่นที่ 5 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชดำรัสพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสอศ. เล็งเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมการอบรม จะทําหน้าที่เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ ทั้งนี้เพราะตระหนักว่า หน่วยงานทางการศึกษา มีความสำคัญมาก ที่จะนำองค์ความรู้กระจายสู่เด็กและเยาวชน ขยายผลและร่วมกันสืบสานพระราชดําริได้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืน โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สํานักงาน กปร. กับการสนองพระราชดําริ” จากนางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดําเนินงานสนองพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง” โดยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 สำนักงาน กปร.
นอก จากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ ดูการสาธิตคุณสมบัติของก๊าซ LNG โดยเยี่ยมชมการดําเนินโครงการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาว การใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามโครงการพระราชดําริ ที่จะมาทดแทนการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และขยายผลการใช้ประโยชน์สุงสุดของก๊าซ LNG โดยนำคุณสมบัติของก๊าซ LNG คือความเย็น มาทดลองพัฒนาปลูกไม้เมืองหนาว ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ในบริเวณ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ สตอเบอรรี่ ทวิลิป ลิลลี่ หลังจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปพร้อมลงมือปฏิบัติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น เรียนรู้พืชสวนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการ เกษตรทฤษฏีใหม่ และการศึกษาชีววิทยาสัตว์น้ำ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง รับฟังแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ โดยใช้หลัก “บวร” ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะได้ศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับเกร็ดความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการนําเสนอผลงานด้วยการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานสืบสานพระราชดําริอีกด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถทําหน้าที่สานต่อแนวพระราชดําริและสร้างเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังในการน้อมนําแนวพระราชดําริไปขยายผล เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติสืบไป

ภาพ/ข่าว สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: