“พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลลอยกระทงปี 2561 เพื่อการพัฒนำเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

“พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลลอยกระทงปี 2561
เพื่อการพัฒนำเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความ
สะดวก และ รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นโดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และการดูแลให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นพัฒนาการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ และ อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนัท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ให้ปี 2561 เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” สำหรับในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และ เกิดการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโดยพล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลลอยกระทงปี2561 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองบัญชาการตำรวจนครบาล,กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กรมการปกครอง, กรมเจ้าท่ากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปี 2561 นี้โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 1,500 นาย ร่วมกับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบัติการตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อให้บริการการดูแลความปลอยภัยได้อย่างทั่วถึงและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของประเทศ โดยมี
นายวีระศกัดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว และ กีฬาได้เดินทางมาเป็นประธาน และมอบนโยบายในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้ร่วมออกตรวจทางน้ำกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตามสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในการนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เชิญแขกผู้มีเกียรติที่เป็น เอกอัครราชทูต ราชทูต และตัวแทนจากสถานทูตต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง รวมทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ตัวแทนการท่องเที่ยวภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
ภาพ – ข่าว เอวัชระ
ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link