ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมเวทีเครือข่ายเพื่อกำหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมเวทีเครือข่ายเพื่อกำหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมเวทีเครือข่ายเพื่อกำหนดกิจกรรมและสื่อในการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเข้าร่วมทางการเมืองมากขึ้น การจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน จากประธาน ศส.ปชจ. และกรรมการศส.ปชจ. กรรมการออช. ดีเจประชาธิปไตย ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มผู้แทนสตรี ผอ.กศน. และครูสอนวิชาสังคมระดับมัธยมศึกษาร่วมประชุม
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้ตระหนักถึงความสำคัญและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นและทำหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป.

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link