ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี ปรับแผนลดจำนวนรับนักศึกษาปี 62

ปทุมธานี
มทร.ธัญบุรี ปรับแผนลดจำนวนรับนักศึกษาปี 62
ยกเลิก 42 หลักสูตร มุ่งเน้นคุณภาพ-ตอบสนองตลาดอาชีพ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 มทร.ธัญบุรี ได้มีนโยบายที่จะลดจำนวนการรับนักศึกษาลง จากเดิมในปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาอยู่ที่ 7,295 คน ลดลงเหลือ 6,512 คน ซึ่งการลดจำนวนการรับนักศึกษาลงนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการปรับลด หรือยกเลิกในบางหลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อน หรือที่ไม่สอดรับกับความต้องการของตลาดลง จากเดิมที่เปิดสอนอยู่ จำนวน 140 หลักสูตร ยกเลิกหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองในโลกของอาชีพ 42 หลักสูตร เหลือที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 เพียง 98 หลักสูตร ทำให้อาจารย์สามารถเข้ามาดูแลนักศึกษาได้ใกล้ชิดในสัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน หรือบางคณะอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 20 คนเท่านั้น ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถฝึกภาคปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ทั้งในห้องเรียน และสถานประกอบการ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านสมรรถนะของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
“สำหรับคณะที่จะลดจำนวนการรับนักศึกษาลด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ลดลง 48% วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 24% คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 22% คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14% และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 13% การลดจำนวนรับนักศึกษาลงในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่ายอดผู้สมัครเข้าเรียนลดลง เพราะแต่ละปีมีตัวเลขเด็กมาสมัครเข้าเรียนกับ มทร.ธัญบุรี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนก่อนหน้านี้จะไม่ได้คุณภาพ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญเรื่องคุณภาพนักศึกษาเป็นเรื่องหลัก และการที่เรายกเลิก 42 หลักสูตร ยิ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้ามาดูแลนักศึกษาได้มากขึ้น คนที่เป็นอาจารย์ก็ได้ลงมือทำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมกับภาคเอกชนมากขึ้น แต่หาก มทร.ธัญบุรี ยังคงรับนักศึกษาเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ภาระงานของอาจารย์มากเกินไป” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า ตนยืนยันว่าการลดจำนวนการรับนักศึกษาลงในปีการศึกษาหน้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย เพราะปัจจุบันรายได้ของ มทร.ธัญบุรี ไม่ได้นำค่าเล่าเรียนมาใช้ในการบริหาร แต่เราได้ส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัย การบริการทางวิชาการ การฝึกอบรม และการขายผลงานนวัตกรรม ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องค่าเล่าเรียน
สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: