ปกครองอุดรธานี ลุยจับสถานบันเทิง เปิดเกินเวลาพบเยาวชน 159 ราย

วันที่ 29 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 01.30 น. เป็นต้นไป โดยการอำนวยการของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี และนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี สั่งการให้ ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานความมั่นคง) นำโดย ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ ป้องกันจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ชัยอามาตย์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุดรธานี/ผบ.ร้อย อส.จ.อด.1 น.ส.ดาราพร อินทร์จงล้าน ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด น.ส.กนกนันท์ ศรีคชา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด นำสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.อด.1 ร่วมกับ อ.เมือง โดย นายเกียรติพันธ์ พิบูลย์ ปลัดอำเภอ งานป้องกัน ออกตรวจสอบสถานบริการ ร้านไนท์ บาร์ บริเวณโซนไฮเทค เลขที่ 195 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี จากกรณีมีการร้องเรียนว่า มีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ และมีการเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีผลการดำเนินการตรวจสอบดังนี้

ซึ่งพบว่าสถานบริการ ร้านไนท์ บาร์ เปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจริง
พบว่า มีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการ ซึ่งมีจำนวน 159 คน
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมและแจ้งข้อกล่าวหา ดังนี้
เป็นผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เป็นผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ ตามมาตรา 16/1 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเวลาห้ามขาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ประกอบมาตรา 39 ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 (1) ประกอบมาตรา 40
จำหน่ายสุรา ให้แก่เด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 (10)

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร Line ช่องข่าวฝ่ายปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: