โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีนายชัยรัตน์ ถนอนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ผู้กล่าวรายงาน นายสุริยัน จันจุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เสนบุญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิสาร คำหวาน และจุติพร แพงศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ความรู้เกี่ยวกับความพิการ 9 ประเภททางการศึกษา การคัดกรองและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา การจัดการอบรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาในโรงเรียนและกลุ่มเครื่อข่ายในสังกัด ให้สามารถนำไปใช้ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ช่วยในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่ดีขึ้นให้บริการได้อย่างทั่วถึง มีองค์ความรู้และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนชุมชุนบ้านสะพือ โรงเรียนบ้านโคกจาน โรงเรียนบ้านแอมเจริญ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า และโรงเรียนบ้านสงยาง จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนสะพือ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: