มุกดาหาร เปิดกิจกรรม Big cleaning Day ให้เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่

มุกดาหาร เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ให้เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรม “ Big Cleaning Day ” จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” และยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียนเรียบร้อยของบ้านเมือง กิจกรรม “ Big Cleaning Day ” จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมการทำความสะอาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ทั่วจังหวัดให้เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารประมาณ 2 ล้านคน ให้มีความสะอาด สวยงาม และช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง ตามสโลแกนที่ว่า Change For Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า
นายชยันต์ ศิริมาศ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นับเป็นสัญญาณที่ดีที่ชาวจังหวัดมุกดาหาร ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นฐานใดต่างร่วมด้วยช่วยกัน สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บ้านเมือง และสร้างชื่อเสียงชื่นชมในสายตาของนักท่องเที่ยว รวมถึงการแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดมุกดาหาร ด้วยการช่วยกันจัดเก็บ คัดแยกขยะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดมุกดาหารดูสวยงาม สะอาดตา เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” พร้อมกับส่วนกลางในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงามตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางปั่นจักรยานให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: