ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี จัดค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก

ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี จัดค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก

วันนี้ 5 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.จิตติมา พักเพียง ผู้อำนวยกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเกินขีดจำกัด ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายเช่น เป็นการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า การฆ่าสัตว์ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดสมดุลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง จนเกิดสภาวะโลกร้อน ประกอบกับการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข โดยเริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้กลับคืนมาควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดสมดุลทางด้านธรรมชาติและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการ ค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลกจำนวน 2 รุ่นรวมทั้งสิ้น 260 คน เพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทนักเรียน ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนอาจารย์และครูผู้ดูแลของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมและเดินทางไปเข้าค่ายฝึกอบรมณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 130 คน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: