นครนายก – จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย )

ที่นครนายกเมื่อเวลา 10.00 น. (7ธ.ค.61) ณ.ศรีนาวา โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย ) โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.กอ.รมน. นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. นครนายก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล กว่า 500 คน

นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. นครนายก เปิดเผยว่า จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่รุนแรงมากขึ้น ในประเทศไทย และทั่วโลก ทุกประเทศ ต่างให้ความสำคัญ การร่วมมือกันแก้ไข ปัญหาดังกล่าว มีการจัดตั้ง หน่วยงานเพื่อดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น แล้วมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างกัน สำหรับประเทศไทย สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการ เพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จากการเปิดเผย ผลจากผลการจัดอันดับ ดัชนีรับรู้การทุจริต ประจำปี 2560 มูลนิธิองค์กร เรื่องความโปร่งใสในประเทศไทย(Transparency Thaitand ) โอปป้า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก จากผลดัชนีชี้วัด ภาพลักษณ์ ปัญหาคอรัปชั่นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลัง และเจตนารมณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ ในปีนี้รัฐบาลและสำนักงานป.ป.ช กำหนดการจัดงาน วันต่อต้านคอรัปชั่น สากล ( ประเทศไทย ) ในวันนี้ ภายในงาน ได้จัดให้มีกิจกรรม และการมอบรางวัล เชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่เลือกการคัดเลือก จากชมรม Strong จิตพอเพียง ด้านจังหวัดนครนายก การแสดงแนวคิด แนวทางการร่วมมือ ในการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ ” นครนายกรวมพลัง ร่วมหยุดยั้งทุจริต ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ตระหนักในผลเสียหาย ร้ายแรง ที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานและทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือกัน ในการป้องกันการทุจริต และสร้างกลุ่มเครือข่าย ป้องกันการทุจริต ที่ยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศได้ดีอีกด้วย ..

อำพล เทียนงาม ภาพ/ขาวนครนายก 0898344506

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: