ปทุมธานี กองทุนแม่เดินหน้าถ่ายทอดความรู้เสริมปกป้องชุมชนเอาชนะยาเสพติด

ปทุมธานี กองทุนแม่เดินหน้าถ่ายทอดความรู้เสริมปกป้องชุมชนเอาชนะยาเสพติด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ลานเอนกประสงค์ชุมชนเกษมทรัพย์ ตำบลคูคต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมวิทยากรกระบวนการอาสากองทุนแม่ของแผ่นดินฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านและชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี ปี 2561 สนับสนุนโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1
บรรยากาศการอบรมมีประชาชนชาวตำบลคูคต โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีและทีมวิทยากรกระบวนการอาสาฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความรับผิดชอบของคนในชุมชน เพื่อแสดงพลังสามัคคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางสำนักงาน ป.ป.ส.ได้นำพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นทุนตั้งต้น ที่จะรวมพลังและศรัทธา ของประชาชน และหน่วยงาน องค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่มีต่อพระองค์ แปลงให้เป็นพลังความร่วมมือ ในการจัดการกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวในการทำความดี ปกป้องรักษาชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิต และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ด้าน นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นและเน้นสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสังคม ในการสนับสนุนเสริมและเผยแพร่การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยระดมพลังของประชาชนผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่จะสร้างการรับรู้ถึงผลงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสานต่อการทำงานในการจัดการกับปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link