เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

– เวลา 09:00 น. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
จำนวน 1 ราย คือ
เด็กหญิงศันศนีย์ แดงเศรษฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

– เวลา 11:00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
จำนวน 2 ราย คือ
1. นางสาวชฏามาศ หมวกทอง ชั้นปีที่ 2
2. นางสาววิลาวัลย์ ไชยผดุง ชั้นปีที่ 1

– เวลา 13:00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จำนวน 4 ราย คือ
1. นายสุทธิพงษ์ ฟักหมิด ชั้นปีที่ 4
2. นายอานนท์ บุญทวี ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวนูรีดา ลีดอง ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวจิราภรณ์ บัวปลอด ชั้นปีที่ 1

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบทุนการศึกษาให้ รายละ 2,000 บาท

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: