จ.สุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

จ.สุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กลุ่มจังหวัดดำเนินงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2565) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งปรับโครงสร้างประเทศไทย ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ มีทิศทางในการพัฒนาชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีความหลากหลายทางศักยภาพ พื้นที่ ทรัพยากร และโอกาสการพัฒนา ตามทิศทางที่เหมาะสม ประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมผลักดันเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเพื่อการพัฒนาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของภาคไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

ด้านนางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การฝึกอบรมในวันดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 การรู้ทันสื่อออนไลน์ หลักการเขียนข่าวที่ดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอล หลักการถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone เป็นต้น โดยได้กำหนดรูปแบบและกิจกรรมเพื่อผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่หลากหลาย ได้เพิ่มพูนข้อมูล ความรู้ ความสามารถ ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้มีความชำนาญ จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อไป.

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: