ผวจ.สุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

ผวจ.สุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตร-หลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยการจัดสรรทุนการศึกษาครั้งนี้มูลนิธิคุณพุ่มจัดให้แก่เด็กพิการรุนแรงทุกประเภทซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,165,000 บาท โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้แก่เด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ต่างจังหวัดได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ โดยปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการพิจารณาอนุมัติจำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

ซึ่งผู้ปกครองและเด็กพิการที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างล้นพ้น ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตต่อผู้พิการ โดยจะนำทุนที่ได้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป.

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link